Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3369 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues)
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3361 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del projecte "Reurbanització C/Prat de l'Om de Vallfogona de Ripollès"
Exercici: 2023 Bop: 84-0 Edicte: 3360 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'un projecte - Exp. núm. X2023000083
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2845 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana per a l'any 2023
Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 2120 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació de la concessió demanial del Centre cívic "La piscina" i l'ús i explotació del seu bar-restaurant
Exercici: 2023 Bop: 55-0 Edicte: 1978 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva de l'establiment del servei públic Centre cívic i el seu reglament d'ús
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1635 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Informació pública del projecte de rehabilitació i millora del ferm de diversos carrers de la vila de Ripoll (Pont d'Olot, carrer de Mossèn Agustí Sala i Pagès, carrer de Vallfogona i reparacions puntuals del carrer del Prat i del carrer del Berenguer el Vell)
Exercici: 2023 Bop: 33-0 Edicte: 1110 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 30-0 Edicte: 1086 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del Reglament del cementiri municipal de Vallfogona de Ripollès
Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 821 AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE RIPOLLÈS - Aprovació inicial d'establiment del servei públic Centre Cívic