Canvi de domicili de vehicles a trànsit

Tramitació de les sol·licituds per duplicat del permís de circulació per canvi de domicili

D’acord amb el conveni subscrit entre l’organisme autònom “Jefatura Central de Tráfico” i la “Federación Española de Municipios y Provincias” per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa, signat a Madrid, el 15 de març de 2006.

Sense taxes.

 

Documentació necessària :

o Sol·licitud signada pel titular, amb la nova adreça

o DNI, passaport o targeta de residència en vigor

o Permís de circulació original*

o Si el canvi de domicili implica un canvi de municipi, cal el justificant del pagament de l’últim impost de vehicles de transmissió mecànica

*Nota: Cal que la ITV estigui en vigor; si no és el cas, no es pot fer el duplicat (S’haurà d’anar a passar la ITV)

 

Documentació que es torna al sol·licitant :

o Còpia de la sol·licitud amb el segell d’entrada

o DNI, passaport o targeta de residència

o Fotocòpia segellada del permís de circulació

o Justificant de l’impost que hagi presentat

 

L’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès enviarà a la prefectura de Trànsit:

· La sol·licitud amb el segell d’entrada

· El permís o llicència de circulació original

. DNI, passaport o targeta de residència

. Justificant de l’impost que hagi presentat

Un cop la prefectura de Trànsit enviï a l’ajuntament el nou permís de circulació, ens posarem amb contacte amb vostè per via telefònica, per tal que pugui recollir el nou permís de circulació.